Tag Archives: autogestion

 ? CREA ??????

??????? ?? ??? ??????? ? ??????? ???????? ???????? ????? ?

 

??? ???? ???????? ? ???? ??? ?? ???? ???????? ???? ??? ???? ??? ????? ??????? ?????? ?? ?????? ? ?????? ?????? ???????????? ????? ??? ??? ?????? ??? ??? ?????? ? ?????? ????? ?? ??? ?????? ? ????? ???????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ? ???? ?? ????? … 

 

???? ?????? ??????????? ??? ?????? ?????? ??????? ????????? ??????? ????????? ? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ?? ??????? ?? ???? ????? ? ???? ?? ????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ???? ??????? ????? ?????? ?????? ??? ??????? ??????? ??????? ????????? ?????? ????? ????? ?????? ??? ????? ??????? ?????????

 

????? ?? ???? ??? ????? ????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ???? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????.

 

???? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ? ???? ??? ??? ???? ????? ??? ? ??? ??? ?????? ??? ?????????? ??????? ???????? ????? ????? ? ????? ?????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ???? ???? ?? ????? ??? ??????? ?????? ??????? ??? ????? ??????? ?????????? ?????? ?????? .

 

????? ???? ????? ?? ????? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ???? ??????? ????????.
????? ????? ??? ?????? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ?????? ? ????? ?? ??? ?????? ?? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ??? ??? ????? ??? ??? ????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ?????? ??????? ????????.

 

 

????? ?????? ? ????????

 

 

??? ??? ??? ? ????? ?????

 

CREA, QUÈ ÉS?

Una CAMPANYA: És a dir un moviment social, un colectiu de tots y totes aquellxs qui volguin participar: families que l’estat i el capitalisme ha deixat al carrer, gent que no pot pagar el seu lloguer, gent farta d’aquest sistema depredador, gent solidària, gent gran, infants, estudiants, treballadors pobres, treballadors precaris, aturats…

per la REQUISICIÓ: cada cop hi ha més i més habitatges buits, més i més gent al carrer i a la merda. Per tant, no esperem res de l’estat ni de les autoritats, que es burlen de nosaltres, i requissem directament els edificis buits, amb aquells i aquelles qui en necessiten. Per allotjar-nos, però també per organitzar tot tipus d’activitats, de tallers, lliures, gratuïts, i a la disposició dels barris. Aquesta forma d’allotjament ens permet emancipar-nos, ens permet prendre’ns el temps per reflexionar sobre altres formes de vida, d’organització, etc…

L’ENTRADA: No rebem cap subvenció i no en volem. Ens basem en la solidaritat, el reciclatje i la reutilització per trobar què menjar, amb què vestir-nos, amb què moblar. Compartim tot això i també els espais requissats, per trobar-nos, per celebrar i fer festes i també per aprendre, intercanviar coneixements, desenvolupar-los i desenvolupar-nos.

i l’AUTOGESTIÓ: No tenim liders i no en volem. Tot es decideix en asemblees generals que son obertes a tothom. Som molts i moltes a CREA que intentem deixar enrera aquesta societat piramidal fundada en els diners, el poder, el racisme i el sexisme. Plegats, busquem mitjans per destruir aquest sistema de dominació i aquestes oppressions que ens atravessen.

Pensem que l’estat no és la solució, sino part del problema, i que ningú es pot ocupar de nosaltres millor que nosaltres mateixos i mateixes. Llavors, reemplacem tot això, ara i aquí, per la solidaritat, la igualtat, i l’autonomia; reals i concretes.

Vine a trobar-nos. Organitzem-nos!

Tot per totxs, poder al poble!

CREA, QUÉ ES?

Una CAMPAÑA: es decir un movimiento social, un colectivo de todos y todas aquellxs que quieran participar: familias que el estado y el capitalismo han dejado en la calle, gente que no puede pagar su alquiler, gente harta de este sistema depredador, gente solidaria, gente mayor, niñxs, estudiantes, trabajadores pobres, trabajadores precarios, parados ….

por la REQUISICIÓN : cada vez hay más y más habitajes vacíos, más y más gente en la calle y en la mierda. Entonces, no esperamos nada del estado y de las autoridades, que se burlan de nosotrxs, y requisamos los edificios vacíos directamente, con aquellos y aquellas que los necesitan. Los requisamos para alojar-nos, pero también para organizar todo tipo de actividades, talleres libres, gratuitos y a la disposición de los barrios. Esta forma de alojarse nos permite emanciparnos, nos permite tomar tiempo para reflexionar sobre otras formas de vida, de organización, etc.

la ENTRADA : No recibimos ninguna subvención y no las queremos. Nos basamos en la solidaridad, el reciclaje y la reutilización para encontrar qué comer, con qué vestirnos, para amueblar. Compartimos todo esto y también los espacios requisados, para encontrarnos, aprender, intercambiar conocimientos, desarrollarlos y desarrollarnos.

y la AUTOGESTIÓN: No tenemos líderes y no los queremos. Todo se decide en asambleas generales que son abiertas a todo el mundo. Somos muchos y muchas en la CREA que intentamos dejar atrás esta sociedad piramidal basada en el dinero, el poder, el racismo y el sexismo. Juntxs buscamos maneras de destruir este sistema de dominación y esta opresión que nos atraviesa a todxs y cada unx.

Creemos que el Estado no es la solución, si no parte del problema, y que nadie se puede ocupar mejor de nosotrxs que nosotrxs mismxs. Por tanto, reemplazamos todo esto, aquí ahora, por la solidaridad, la igualdad, y la autonomía, reales y concretas.

Ven a encontrarnos. Organicémonos. Todo para todxs, poder al pueblo!

????? ? ?R?? ?

C => ???????? : ????????. ????????. ?? ??????????? ?? ????; ????? ???? ?? ??????? , ???? ????????? ,?????????,????? ??????? ???? ?????? ?????. ??????????? ;

R => ?????????? ??? ?????? ?????? ??????, ??? ?????? ? ?????? ???? ?? ??????? ? ? ???????. ???? ?? ??? ?? ???????? ???? ?? ????????? ? ??????, ????? ?? ?? ??????????. ??? ???????? ???????? ?????? ?????? ? ?????, ????? ?? ? ?????. ???????? ?? ?o?? ? ????,??? ?????????? ?? ??????; ??? ????? ?? ?????????????. ?? ?? ????????, ?? ???? ???? ? ?? ???????????? ?? ???????, ????????, ????????? ? ???????? ?? ??????. ???? ????? ?? ????????? ?? ????? ??????????? ? ??????? ? ?? ????? ????? ?? ???????? ?? ??-????? ????? ?? ????? ;

E => ???????????. ????????? ?? ?? ???? ????, ? ??? ?? ??????. ???? ? ???????????, ?????????, ???????????????, ???????????. ????????? ?????????? ?????,???????. ???? ???? ? ?????????? ?a???????? ;

A => ????????????? ??????????. ??? ?????? ??? ? ?? ?????? ?? ?????. ?????? ?? ?????? ?? ???? ???????? ?? ??????. ????? ???? ??? ???? ????? ?? ??????? ???????????. ?????? ?? ???????? ?????????? ?????????, ????????, ??????? ? ?????? ????? ?? ?????????????. ??? ?? ???????? ?? ??????? ?????? ????.

??? ???????, ?? ????????? ???? ?? ???? ????????, ??? ????? ?? ?? ???????????? ? ?? ????? ???????? ????. ??? ???????, ?? ?????????????, ? ??????????? ? ?????? ?????????.

????? ? ?? ?? ????????? ?????? ?????? ? ?? ?? ??????????? ????? ??????

?????? ?? ?????? – ????? ?? ??????.

Doar CREA?

Doar CREA, sau « campanie de rechizi?ie, de sprijin reciproc si de auto-organizare » ce inseamnâ ?

O CAMPANIE : este o mi?care sociala, un colectiv cu to?i si toate care vreau sa participe : cei fâr? locuin?a, famili l?sate pe stradâ de Statul si capitalismul, cei care nu mai pot s? pl?teasca chirie, cei care s-au s?turat de sistemul, oameni solidari, b?trini, copii, studen?i, ?omerii, lucr?tori s?raci, cei cu multe probleme,…

Pentru RECHIZITIE : Sunt ce-în ce mai multe locuin?e goale, ce-în ce mai mult? lume pe strad? ?i în necaz. Atuncea nu mai a?teptam nimica de la Stat ?i de la autorita?ile care se bat joc de noi. Rechizition?m direct cl?direle goale, cu cei si cele care au nevoie. Ca s? ne gasim o locuin?a, si ca s? organiz?m tot feluri de activit??i, atelieri, liberi, gratis si la disposi?ia ?i vecinilori din cartier. Forma aceasta de locuin?a ne permite s? ne emancipam, ?i s? avem timp a ne gândi la alte forme de via?? ?i de organizare, …

SPRIJINUL RECIPROC : nu primim nici-o subven?ie, ?i nici nu vrem. Ne baz?m pe solidaritatea, recuperarea, reciclaj, si impar?irea, ca s? g?sim ce mânca, cu ce s? ne imbr?c?m, s? s?rb?torim, s? mobil?m locuin?a noastr?, s? ne int?lnim, s? inv???m, s? schimb?m idei, ?i s? dezvolt?m cono??in?ele noastre.

?i AUTOGESTIUNE : Nu avem ?efi, ?i nici nu vrem. Tot se decid? la Asembleele Generale care sunt deschise la to?i. Suntem numer-osi-oase la CREA s? incercam s? depa?im societatea piramidala bazata pe bani, putere, rasism si sexism. C?utem impreun? mijloacele s? distrugem toate asuprirelelori pe care le suferim. Ne gândim c? Statul nu este solu?ia, c? face parte problemi, ?i c? nimenea nu poate s? se ocupe mai bine de noi decât noi insu?i. Atuncea reamplas?m tot asta, aicea si acum, prin solidaritate, egalitate, ?i autonomie, adevarate si concrete.

Vino sa ne înt?lne?ti. S? ne organizam !

Tot pentru to-?i-ate, puterea al poporului !